Ajankohtaiset tiedotteet

Ajankohtaista

Ajankohtaista sekä eräitä lainsäädännöllisiä ym. uudistuksia 1.1.2020 alkaen

Kirjanpito / Tuloveroilmoitus

Tulolähdejaon uudistus eräillä yhtiöillä

TVL poistuu ja siirtyy EVL sisälle (uusi omaisuuslaji ”muu omaisuus”)

Vaikutus tuloveroilmoitukseen: Useita lomamuutoksia mm. lomakkeissa 6B, 6U, 6T, 6C, 8A, 71B, 62, 70, 78, 4. Uudet lomakkeet 82, 83 mm. vanhojen TVL-tappioiden vähentämisen seuranta omalla sivukirjanpidolla, lomake 71B, Käyttöomaisuuskiinteistön luovutusvoitto, kohdat ”veronalaiset luovutusvoitot” vs. ”veronalainen luovutusvoitto (siirretään lomakkeelle 6B)”. Jälkimmäisestä vähennetty mahdollista vanhaa TVL-tappiota. Vanhat TVL-luovutustappiot on tarkoitus näyttää myös OmaVerossa

Osakeosingosta jakajayhtiön osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero

Varainsiirtovero, jonka osingon jakaja maksaa osakeosinkona jakamistaan osakkeista on osingonsaajalle veronalaista tuloa seuraavasti:

  • Osinkotuloa = jos päätös varainsiirtoveron maksusta on tehty osana osingonjakopäätöstä
  • Pääomatuloa = jos päätös vsv-maksusta on tehty erillisenä päätöksenä

HE 85/2019 kone- ja laiteinvestointien korotetuista poistoista verovuonna 2020-2023

Tulorekisteri 2020 vuosimuutokset

Dokumentaatio 2020

pti skeema

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2020

Koodistot 2020

Koodistot – Tulolajit 2020

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) voi olla 1.1.2020 alkaen myös:

13 Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö

Tietoa käytetään vain siihen osaan palkkaa, joka on ansaittu Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisella maantielautalla.

Muusta tulosta on annettava oma palkkatietoilmoitus.

14 Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

(YEL 4§ mukaan lain ulkopuolelle jäävä yrittäjätoiminta; MyEL 7§ mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä maatalousyrittäjätoiminta) Näissä tilanteissa maksaja ei ole velvollinen maksamaan tulonsaajan palkan osalta työnantajan sairausvakuutusmaksua, mutta Verohallinto määrää henkilön tulon perusteella sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun. Maksaja ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon tyyppinä ”14 Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta” ja lisäksi ilmoittaa, ettei tulonsaajan tulosta ole vakuuttamisvelvollisuutta myöskään sairausvakuuttamisen osalta. Tällöin ei anneta tietoa työeläkevakuutuksesta.

Vakuuttamistiedon tyyppi tulolajeille ”209 km korvaus (veronalainen)” ja ”419 Vähennys ennen ennakonpidätystä”

209 Kilometrikorvaus (veronalainen)

Oletuksena kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen Jos lievemmin perustein maksettu veronalainen kilometrikorvaus perustuu työehtosopimukseen, se ei ole työeläke-, työttömyysvakuutus- eikä työtapaturma ja ammattitautivakuutusmaksun alainen = maksaja muuttaa tulolajin vakuuttamisen oletukset

419 Vähennys ennen ennakonpidätystä

Vakuuttamistieto on vahvistettava silloin, kun tulo, josta vähennys tehdään,ei ole sosiaalivakuutusmaksun alainen. Toiminnallisuus mahdollistaa vähennyksen sosiaalivakuutusmaksujen alaisuuden kohdistumisen tilanteessa, jossa samalla maksukerralla maksetaan sosiaalivakuutusmaksun alaista palkkaa ja sellaista EPL 13 §:n mukaista palkkaa, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja jompaankumpaan tuloon kohdistuu kuluja, jotka vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

 Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource)

Lisätty kohtaan Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData) tieto Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource). Käytetään, kun rajoitetusti verovelvolliselta peritään liikaa maksettua suoritusta takaisin nettona. Uusi tieto tarvitaan, jotta lähdeveron takaisinperintätilanteet pystytään tunnistamaan ja kohdistamaan oikein. Pti tulolajit välilehdellä ”Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys” kenttään syötetty tieto tallentuu seuraavasti:

  • jos ei ole syötetty + merkkiä, ”Withhold” (esim. 123,45)
  • jos on syötetty + merkki alkuun,”TaxAtSource” (esim. +123,45)
  • jos on syötetty + merkki keskelle, + merkkiä edeltävä osa tallentuu tagiin ”Withhold” ja jälkeinen osa tagiin ”TaxAtSource” (esim. 123,45+678,90)

Ilmoitusmenettelyn keventäminen 1.1.2020 alkaen

HE 78/2019 vp

  • Tulotietojärjestelmästä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.
  • Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot.
  • Tuloverolakia muutettaisiin siten, että työnantajalta saatu luontoisetu katsotaan sen verovuoden tuloksi, jonka aikana se on saatu vallintaan, tai seuraavan verovuoden tuloksi, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.