Ajankohtaiset tiedotteet

Toimintamuodon muuttaminen osakeyhtiöksi

Verohallinto on antanut 14.8.2019 ohjeen ja päivittänyt sitä 21.2.2020 toimintamuodon muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Ohjeessa käsitellään sitä, millä edellytyksin yrityksen toimintamuoto voidaan veroseuraamuksitta muuttaa osakeyhtiöksi ja miten muutos vaikuttaa siirtyvän yritystoiminnan verotukseen. Ohjeessa tarkastellaan yrityksen toimintamuodon muutoksen verotuskysymyksiä tuloverotuksen ja varainsiirtoverotuksen näkökulmasta. Ohjeessa käsitellään lisäksi toimintamuodon muutoksen vaikutusta verovastuuseen.

Asteri kirjanpiton toimet

Käsitellään Asteri kirjanpito-ohjelman kannalta muutama tekninen yksityiskohta liikkeenharjoittajan muuttaessa toiminimensä osakeyhtiöksi. Tämä ei ole täydellinen ohjeistus.

Kohta 5.1.Verovuoden katkeaminen

… Osakeyhtiötä edeltäneen yritysmuodon verovuosi päättyy osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemispäivää edeltävään päivään. Vastaavasti osakeyhtiön verovuoden ensimmäinen päivä on päivänä, jona osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin….

Toiminimi päättää Asterissa tilikautensa kyseiseen päivään, tekee poistot ja tekee kirjaukset joilla maksuperusteinen tilanne muuttuu suoriteperusteiseksi. Osakeyhtiön tilikauden aloituspäivä on vastaavasti kaupparekisteriin merkitsemispäivä. Osakeyhtiö merkitsee tilinavaukseen taseen tilien saldoiksi toiminimen taseen tilien päättävät saldot samalla tavalla kuin tavallisessa tilikauden vaihdossakin tehdään. Omaan pääomaan yleensä tässä viedään oma pääoma yhteissummana, tilanteesta riippuen.

Kohta 4.2. Jatkuvuuden vaatimus

…Toimintamuodon muutos ei TVL 24 §:n perusteella aiheuta välittömiä tuloveroseuraamuksia, jos aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavalle yritykselle. Säännös edellyttää siten jatkuvuuden periaatteen noudattamista. TVL 24 § ei aseta kirjanpidon osalta vaatimusta arvojatkuvuudesta eikä tällaista vaatimusta aseteta myöskään kirjanpitolaissa. On kuitenkin tavallista, että toimintamuodon muutoksessa noudatetaan myös kirjanpitojatkuvuutta (arvojatkuvuus kirjanpidossa)….

Malleissamme liikkeenharjoittajan kaavat LH.. ovat lähes samat kuin osakeyhtiön OY… kaavat. Oman pääoman osassa on erilaisuuksia.  Käyttäjä voi muokata aiemmin käytettyä tilikarttaa ja tilinpäätösrunkoa osakeyhtiölle sopivaksi. Osakeyhtiö voi käyttää myös kokonaan uusia OY:lle tehtyjä tilikarttaa ja runkoa.

Ensin kannattanee kokeilla osakeyhtiön ensimmäisen tilikauden perustamista suoraan samaan kansioon toiminimen tilikaudesta seuraavaksi. Tilinavauksen jälkeen kokeillaan tilinpäätöstulostetta käyttämällä aikaisempaa toiminimen tilinpäätösrunkoa sekä osakeyhtiön runkoa. Katsotaan että tuleeko osakeyhtiön tarvitsema tase oikeanlaisena. Tuloslaskelmien pitäisi olla täysin samanlaisia. Osakeyhtiössä ei käytetä yksityistilejä. Osakeyhtiö voi tarvita lisäksi omia tilejään. Joitakin otsikkomuutoksia voi olla tarpeen tehdä. Myös esimerkiksi palkkojen ja ALV:n tilitysten osalta pitää tulosteisiin määrittää muutunut Y-tunnus Asteri kirjanpito käyttää kansioon tallennettuja yritystietoja mm. Y-tunnusta. Se on eri tunnus liikkeenharjoittajalla ja osakeyhtiöllä. Tulosteita tehtäessä täytyy tarkistaa että tunnukset ja muut tiedot ovat tulostettavan yrityksen mukaisia.

5.10 Y-tunnuksen siirtyminen

…Yritys- ja yhteisötunnuksesta eli niin sanotusta y-tunnuksesta säädetään yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001). Mainitun lain 6.1 §:n mukaan luonnollisen henkilön saamaa yritys- ja yhteisötunnusta ei voida siirtää toimintamuodon muutoksessa syntyvälle muulle yritysmuodolle. Sillä seikalla, sovelletaanko toimintamuodon muutokseen verotuksessa TVL 24 §:ää, ei ole merkitystä. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan taikka maa- tai metsätalouden harjoittajan y-tunnus ei siten missään tilanteessa siirry toimintamuodon muutoksessa perustettavalle osakeyhtiölle….

Osakeyhtiön kirjanpito voidaan vaihtoehtoisesti kokonaan perustaa eri kansioon uutena yrityksenä. Jos on perustettu uuteen kansioon ja tarvitaan toiminimen ja osakeyhtiön yhteisiä pitkäjaksoisia tulosteita, niin sitä varten voidaan muodostaa kolmas kansio.  Siihen kopioidaan kaikki toiminimen ja osakeyhtiön tilikaudet. Siitä aineistosta saataisiin etsimistoiminnoilla haettua kaikista tilikausista tarvittavia asioita. Jatkuvuuden tähden toiminimen ja osakeyhtiön tilikarttojen on oltava suurimmalta osaltaan samanlaisia.

Toimintamuodon muutoksen tekemisen jälkeen voidaan uusi tilikausi aloittaa yhä ja uudestaan eri tavoin.  Oikein toimiva tilikausi jätettäisiin käyttöön ja ylimääräiset kokeilut poistettaisiin. Osakeyhtiön tilinavaus voidaan aikanaan korjata oikeaksi kun toiminimen tilinpäätös lopullisesti valmistuu.