Ajankohtaiset tiedotteet

Palkansaajakortisto

Palkansaajien tietoja voidaan käsitellä Palkansaajakortisto-työvaiheessa ja Palkkojensyöttö-työvaiheessa. Nimi-, osoite- ja henkilötiedot syötetään Palkansaajakortisto-työvaiheessa. Ennakonpidätystiedot syötetään Palkkojensyöttötilan ennakonpidätys/verokortti-ikkunassa.

Palkansaajien tietoja voidaan lukea tällä ohjelmalla tehdystä edellisestä palkanmaksuvuodesta.

Palkanmaksuvuotta perustettaessa palkansaajia voi vapaasti lisäillä, poistaa ja niiden tietoja voi muokata. Kesken palkanmaksuvuotta ei voi poistaa sellaista palkansaajaa, joka esiintyy jossakin palkanmaksukerrassa.

Palkansaajakortiston voi haluttaessa kopioida leikepöydälle, siitä voi ottaa erilaisia rajattuja kortistoja ja tulostaa palkansaajaluetteloita.

Palkansaajien tiedot tallentuvat palkanmaksuvuosikohtaisesti palkan-maksuvuoden tietokantaan Palkansaajat-tauluun.

Palkansaajan lisääminen kortistoon

Paina ”Lisää” -painiketta ja täytä tarvittavat tiedot. Pakollisia ovat nimi ja henkilötunnus.

Palkansaajakortiston kentät

ID numero
Tämä kenttä sisältää ohjelman oman palkansaajakohtaisen järjestysnumeron. Tätä numeroa ei käyttäjä pääse muuttamaan. Numero lähtee yleensä jossain vaiheessa ’pomppimaan’, mutta tästä ei kannata huolestua, koska numero voi olla vaikka 10 000.

Ryhmä
Tähän voit syöttää esim. kk-palkkalaisille ’kk’ ja tuntipalkkalaisille ’h’. Tämän kentän avulla voit ottaa esim. omatulosteita kk-palkkalaisille.

Nimi
Osoite
Paikka
Puhelin
Verotuskunta
Hetu
Palkansaajan perustietoja, joista osa tulostuu palkkalaskelmaan. Nimi syötetään kaikille palkansaajille samassa järjestyksessä, joko suku- tai etunimi ensin. Hetu tarkoittaa henkilötunnusta.

Ep tapa
Perus %
Lisä %
Vuosiraja
KumuAlkoi (kum. Ep:n aloituspäivämäärä)
KumuAlkuPmk (kum. aloitus palkanmaksukerta)
PorrasAlkoi
PorrasAlkuPmk
Alaraja 1-4 (porrasverokortin alarajojenmäärät)
Prosentti 0-4
Nämä kentät ovat verokorttien tietoja ja oletuksena ne on lukittu. Ne syötetään palkkojensyöttötilan kohdassa ennakonpidätys/verokorttitiedot, koska se on helpompaa ja ne tallentuvat palkkojensyöttötilasta myös palkansaajakortistoon. Valinnalla Määritä|Verokorttikenttien lukitus voit avata palkansaajakortiston verokorttitietokentät muokkaamista varten.

Selite
Vapaa tekstikenttä.

TyösuhdeAlkoi
Syötä tähän työsuhteen alkamispäivämäärä.

TyösuhdePäättyi
Syötä tähän työsuhteen loppumispäivämäärä. Älä käytä kenttää muuhun tarkoitukseen, koska se vaikuttaa tulosteiden ottamiseen (jos kentässä on esim. piste (.), ja palkanmaksukertaa perustettaessa kohdassa ’Näytä vain ne, joiden työsuhde ei ole päättynyt’ on väkänen, palkansaaja ei näy valintaluettelossa).

Tehtävänimike
Osasto
Vapaaehtoisia ja -muotoisia tietoja.

Pankki
Palkansaajan pankin nimi.

Tili
Palkansaajan tilinumero vanhassa kansallisessa muodossa. Jos syötät suomalaisen tilinumeromuodon, IBAN ja BIC muodostuvat automaattisesti. Kansallisessa muodossa olevaa tilinumeroa ei tarkisteta eikä vaadita.

Tel/Lel/TaEL/TyEL/Yel
Syötä tähän kenttään ’Tyel’, jos palkansaaja on Tyel:lin alainen. Tämän kentän avulla tulostetaan TyEL-tiedosto ja omaraporttien tyel-listauksia.

KiinteäPalkka
TuntiJakajaKäytössä
TuntiJakaja
Tuntipalkka
Palkkatietoja, jotka voidaan syöttää myös palkkojensyöttö –tilassa.

Keskituntiansio
KeskituntiansioPer
Näihin kenttiin saat halutessasi tallennettua KTA/Lomapalkkalaskelmaa tulostettaessa keskituntiansion sekä sen laskentapäivämäärän.

Vara 1 – 4
Varakenttiin voidaan syöttää palkansaajakohtaista tietoa, joka tulostuu haluttaessa palkkalaskelmaan otsikon kanssa tai ilman. Voit määrittää tämän palkansaajakortistossa tai palkkojensyöttö-tilassa valinnalla Määritä|Varakentät.
Suorituslaji
Vuosi-ilmoituksen saajakohtaista erittelyä varten.

Lomapäiviä
Syötä tähän käsin ansaittujen lomapäivien lukumäärä jota ohjelma käyttää KTA/Keskipäiväpalkka/Lomapalkkalaskelmassa.

SairausvakuutuksenPaivarahamaksunProsentti
Tähän kenttään voi joko käsin kirjoittaa prosenttiluvun tai valinnalla Muokkaa|Päivärahamaksuprosentti saat kirjoitettua kaikille tiedon samalla kertaa.

YEL-työtulo
Merkitään yrittäjän vuotuinen tulo. Uutta palkanmaksukertaa perustetta-essa hakee tiedon palkansaajakortistosta tai pohjaksi otetusta palkanmaksukerrasta. Tieto tallentuu palkanmaksukertakohtaisesti Ennakonpidätys […]-painikkeen taakse.

TyötunnitKuukaudessa
OsaAikaEläkkeellä
OsaAikaEläke
Matalapalkkatuen kenttiä
Sähköposti
PalkkalaskelmaSähköpostilla
Sähköpostiosoitteen tallennuspaikka sekä mahdollinen rajausehto.

Vakuutusnumero
OsastonNumero
EläkeryhmänNumero
Eläkeyhtiö
LomaKTA
LomaKTAper
Kieli
Laskelma
IBAN
Jos syötät vain IBANin, BIC muodostuu automaattisesti.
BIC
Maakoodi
EndToEndViesti
Lisätieto1…10
Muistio1…Muistio3
Lähdeverovähennys
LähdeveroSotunalainen
Katuosoite asuinvaltiossa
Postinumero asuinvaltiossa
Kaupunki tai alue asuinvaltiossa
Asuinvaltiossa annettu verotunniste
Asuinvaltion maatunnus
Asuinvaltion nimi
Sukunimi
Etunimet
Veronumero
Lähdeverollisen savamaksun prosentti

Palkansaajakortisto-työvaiheen ikkunat

Palkansaajakortisto-työvaiheessa on pääikkunan sisällä kolme työikkunaa: Rivitila, Selaustila ja Rajattu osakortisto.

Rivitila-ikkuna on varsinainen työskentelyikkuna, jossa useimmat toi-minnot sijaitsevat. Siinä voi mm. lukea palkansaajien tietoja edellisestä palkanmaksuvuodesta, kopioida palkansaajakortisto leikepöydälle ja tulostaa palkansaajaluetteloita. Rivitila-ikkunassa pal-kansaajat näkyvät taulukossa, joka mahdollistaa palkansaajien lisäämisen, poistamisen ja tietojen muokkaamisen.

Selaustila-ikkunassa näkyy yhden, aktiivisena olevan, palkansaajan tie-dot kerrallaan, tarkemmin. Painikkeiden avulla tässä ikkunassa voidaan lisätä, poistaa ja korjata palkansaajan tietoja.

Rajattu osakortisto-ikkunaa käytetään, kun halutaan tulostaa tai tallettaa toiseksi kortistoksi osa koko palkansaajakortiston aineistosta. Tällöin siirretään halutut palkansaajat rajattuun osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä yksittäistä palkansaajaa rivitilassa tai käyttämällä Osakortistoon-valikon toimintoja. Rajatusta osakortistosta voidaan edelleen poistaa yksittäisiä palkansaajia tai kaikki palkansaajat.