Ajankohtaiset tiedotteet

Kirjausohjeita

Kirjaukset tehdään Asteri Kirjanpidossa pitkälti samalla logiikalla. Tilien ALV-koodaus määrittelee kohdistumisen oma-aloitteisten verojen ilmoitukselle, ns. kausiveroilmoitukselle.


Yleisimmät tilit ALV-koodauksineen ovat mukana tilikartoissa. Jos käytät vanhempaa tilipuitteistoa tai erikoisempaa tiliä, lisää uudet tilit mukaan
Työvaihe|Tilikartan muokkaus
Muokkaa|Lisää tili -toiminnolla.

Kaikki koodauksen löytyvät ohjeesta ”ALV-koodit ja niiden kohdistuminen oma-aloitteiselle veroilmoitukselle

Maahantuonnin ALV:n käsittely

Sovelletaan 1.1.2018 alkaen. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukseen, arvonlisäveron tiedot tuli 2 uutta kenttää:
304 Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta
310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta

Verohallinnon artikkeli ”Maahantuonnin arvonlisäveron peruste

Alv. rek. yritysten maahantuomien tavaroiden arvonlisäverotus siirtyi tullilta verohallinnolle. Vero kohdistuu sille verokaudelle, jona tullauspäätös on annettu (=tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohta).
Ajankohta käy ilmi tullauspäätöksestä tai saapumisilmoituksesta.
Vastaavasti myös vähennettävä vero sisällytetään samalle kuukaudelle.

Kaikki Verohallinnon toimivaltaan kuuluvien arvonlisäverovelvollisten tekemät maahantuonnit ilmoitetaan. Säännöstä pienimmästä kannettavasta tai perittävästä 5 euron määrästä ei tässä sovelleta (AVL 101 §).

Suomessa tapahtuva maahantuonti on eräissä tilanteissa verotonta (AVL 94 – 95 e §). Maahantuonnin arvonlisäveron peruste ilmoitetaan kuitenkin kohdassa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”, mutta kohdissa ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta” taikka ”Verokauden vähennettävä veroa” ei ilmoiteta tältä osin mitään.

Tullauspäätöksen muuttuessa ja siten maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen ja suoritettavaan veroon vaikuttavien tietojen muuttuessa on arvonlisäveroilmoitus myös korjattava vastaamaan muuttuneita tietoja. Tiedot korjataan antamalla kyseiseltä verokaudelta korvaava ilmoitus.

Tuonnista suoritettava alv ilmoitetaan jatkossa oma-aloitteisesti samalla veroilmoituksella kuin muutkin tiedot verokaudelle kohdennettavista liiketoimista. Vero kohdennetaan samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin, jolloin nykyinen tapa maksaa tuonnin arvonlisävero 1-2 kk ennen sen vähentämistä poistetaan.

Jos tuojaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (esim. yksityishenkilöt, ei-alv velvolliset yhteisöt), tulli vastaa jatkossakin tavaroiden maahantuonnin verotuksesta. Tullin vastuulla on myös tullisäännösten vastaisen tuonnin verotus.

Käytännön menettely
Tähän asti arvonlisävero on maksettu tullilaskulla. Vähentää sen on saanut kirjanpidon kautta.
Jatkossa, jos maahantuojana on alv-velvollinen, maahantuotujen tavaroiden arvonlisävero lasketaan ja ilmoitetaan Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella muiden alv-tietojen yhteydessä.

Esimerkki kirjauksesta.

Käytetyt tilit:

 • 4030 EU:n ulkopuolinen osto
 • 4070 TUV24 Veron peruste maahantuontiin, suoritetaan ja vähennetään
 • 4078 Aputili

Kirjausmalli:

 • Kirjataan osto tilille 4030
 • Tullauspäätöksestä veron peruste kirjataan 4070
 • Samalla tyhjennetään 4030
 • Aputilinä käytetään tiliä 4078

Tilit 4070 ja 4078 ovat aputilejä ALVn laskemiseen, jotta alv-ilmoitukselle saadaan raportoitua 310 Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta ja laskettua ohjelmallisesti suoritettava ja vähennettävä vero,jos vähennysoikeus on olemassa.

EU-tavaraostojen ALV-kirjausohje

Termejä yhteisöhankinta ja EU-tavaraosto käytetään samasta asiasta.
Palveluostojen ja tavaraostojen osalta menettely on samanlainen – erona vain tilin ALV-koodaus. Vaikka käsittely on samanlainen olemme halunneet tehdä selkeän erittelyn ALV-ilmoituksen eriytymisen osalta.

Tee tavaraostojen kirjaus oikean ALV-käsittelyn tileille, esimerkiksi
4060 YHV24 Yhteisöosto, josta suoritetaan ja vähenn. vero 24%

Tee palveluostojen kirjaus oikean ALV-käsittelyn tileille, esimerkiksi
4052 PHV24 Palveluosto, josta suoritetaan ja vähenn. vero 24%

Kirjausmenettely on sama kotimaanostojen kanssa. ALV-ajossa ohjelma laskee ko. tilin kirjauksien ALV:n läpikulkueränä.

Yksityiskohtaisen kuvallisen EU tavaraostojen kirjausohjeen löydät täältä

Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus sekä rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Sovelletaan alkaen 1.1.2015. Ajantasainen ohjeistus ja säädäntö verohallinnon artikkelissa: syventävät ohjeet.

Lyhyesti kohdistumisesta kausiveroilmoituselle ja kirjaamisesta

Rakennusalan ja metalliromukaupan summat lasketaan yhteen ja ilmoitetaan samoissa kohdissa.

 • Myyjä ilmoittaa kohdassa 319 Rakentamispalvelujen myynnit ne metalliromun myynnit, johon sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.
 • Ostaja ilmoittaa kohdassa 320 Rakentamispalvelujen ostot (käännetty verovelvollisuus) sellaisten metalliromun ostojensa yhteismäärän, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.
 • Ostaja laskee ostoistaan suoritettavan arvonlisäveron ja ilmoittaa sen kohdassa 318 Vero rakentamispalvelujen ostoista (käännetty verovelvollisuus).
 • Siltä osin kuin ostot ovat vähennyskelpoisia, käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava vero ilmoitetaan vähennettävinä veroina kohdassa 307 Kohdekauden vähennettävä vero.

Kun on ostettu metalliromua, jonka ostoon sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, osto kirjataan tilille 4052 (RHV24) ilman arvonlisäveron osuutta. Kuukauden lopussa tehdään alv-kirjaus (päiväkirjan kirjaustilassa alv/kirjaa yhteisöhankintojen ja rakentamispalvelun ALV), jolloin ohjelma kirjaa tilin 4052 (RHV24) saldosta lasketun alv:n tileille 1532 (RV) ja 2477 (RS).

Jos on rakenpamispalvelun ja metalliromun ostoja ja myyntejä niin voit käyttää molemmissa samoja RS ja RM tilejä. Muuta silloin tilin nimet sellaisiksi että kattavat molemmat.

Kiinteistön vuokraustoiminnan osittainen arvonlisäverovelvollisuus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan arvonlisäveroa, jos luovuttaja hakeutuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvollisuus koskee joko kiinteistöä tai sen osaa.

Kiinteistön vuokrauksesta tai muusta luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneella on oikeus vähentää kiinteistöä varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero (AVL 102 §). Kiinteistöön kohdistuvia juoksevia kuluja ovat mm. huolto-, siivous- ja korjauskulut.

Jos vain osa kiinteistöstä on vuokrattu arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaa toimintaa harjoittavalle vuokralaiselle tai käyttäjänä on valtio, koskee vähennysoikeus vain tähän osaan kohdistuvia hankintoja. Vastaavasti keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä on arvonlisäveron vähennysoikeus vain siltä osin kuin hankinnat kohdistuvat niihin huoneistoihin, joiden osalta keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Kun hakeutuminen ei koske koko kiinteistöä, tulee myös kiinteistön yhteisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin, kohdistuvien hankintojen hintoihin sisältyvä arvonlisävero jakaa vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan. Jakoperusteena voidaan tällöin käyttää esimerkiksi vähennykseen oikeuttavassa ja vähennyskelvottomassa käytössä olevien tilojen pinta-alojen suhdetta.

Automaattisen %-suhteen ALV laskennan voi määrittää ALV|Määritä bruttokirjattujen ALV-teksti -> syötä prosentti. Huom! Tämä toiminto huomioi vain bruttokoodattujen tilien ALV-käsittelyn – nettokoodattujen tilien ALV lasketaan aina täysmääräisenä.

Ennakkomaksun kirjaaminen

Ennakkomaksun voi kirjata helposti käyttäen taseeseen lisättävää ennakkomaksutiliä, esimerkiksi:

TilinroALV-koodiTilin nimi
2421AMB24Saadut ennakkomaksut 24%
1710Pankki
3000AMB24Myynti ALV 24%

Kirjataan ennakkomaksu 1710 – 2421
Ja kun tavara toimitetaan, kirjataan ennakkomaksu myynteihin 2421-3000
Tällöin ALV:t kumoavat toisensa ja ennakkomaksu siirtyy taseesta tuloslaskelman puolelle.

Komissiokauppa ja välitystoiminta

Komissiokaupan ja välitysmyynnin rajanveto ei ole täysin yksiselitteinen. Tässä lyhyesti omaa tulkintaamme, jonka oikeellisuutta emme ole tarkistaneet viranomaisilta.

Komissiokauppa
Komissiokaupalla tarkoitetaan toimintaa, jossa asiamies myy tai ostaa hyödykkeitä omissa nimissään toisen lukuun Myyntikomissiossa asiamies esiintyy ostajaan nähden myyjänä. Vastaavasti ostokomissiossa asiamies esiintyy myyjään nähden ostajana.

Komissiokaupassa katsotaan tapahtuvan arvonlisäverotuksessa kaksi perättäistä myyntiä (AVL 19.1 §). Päämiehen katsotaan myyvän tuotteen asiamiehelle ja asiamiehen ostajalle. Komissiokauppa rinnastuu arvonlisäverotuksessa jälleenmyyntiin. Komissiokauppias suorittaa myynnistä arvonlisäveron kuten jälleenmyyjä, vaikka tavaran omistusoikeus siirtyy tavaran omistajalta eli valmistajalta tai tuottajalta suoraan ostajalle. Verovelvollinen tavaran omistaja suorittaa veron tavaran myynnistä komissiokauppiaalle. Komissiokauppias saa vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy verovelvollisen tavaran omistajan häneltä perimään myyntihintaan.

Välitystoiminta
Välitystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa välittäjä myy tavaroita ja palveluja toisen nimissä ja lukuun. Välittäjä ei esiinny asiakkaaseen nähden tavaroiden tai palvelujen myyjänä, vaan hän toimii selkeästi toimeksiantajansa nimissä. Itse kauppa solmitaan myyjän ja ostajan välillä. Kauppaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet eivät siten ulotu välittäjään.
Välittäjä toimii päämiehensä asiamiehenä tai edustajana, ei tavaran myyjänä.

Verovelvollinen välittäjä suorittaa arvonlisäveroa vain oman välityspalkkionsa osalta. Koska kysymyksessä on välityspalvelun myynti, sovelletaan yleistä verokantaa, riippumatta välitettävien tavaroiden verokannasta.

Esimerkki komissiokaupan kirjauksista, kun tuleva tavara sisältää 14% arvonlisäveroa ja myytävä 24%

TilinroALV-koodiTilin nimi
1700Kassa
3000AMB24Myynti
30011AMB14Komissiomyyntitilitykset elintarvikkeet
 • Komissionäärin myymä summa kirjataan 1700 – 3000
 • Komitentille maksettava summa (miinus provisio) 30011 – 1700
 • Näin kirjattuna 30011 toimii ALV:n oikaisuun alatilinä
 • ALV-laskelmassa komissiotilitykset eivät kirjaannu myynnin oikaisuna vaan tavallaan ostona, vaikka ovatkin liikevaihdon kannalta myynnin oikaisua.
 • Muista laatia erillinen tilityslomake kirjanpidon tositteeksi.

Oman käytön ALV

Omasta käytöstä joudutaan joissakin tapauksissa maksamaan arvonlisävero. Veron peruste esimerkiksi rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamisesta on palvelusta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset.


Vero voitaisiin teoriassa kirjata suoraan kunkin verokannan ALV velkatilille. Se tapa ei ALV:n tarkistuslaskelman kannalta ole hyvä.
Vero saadaan parhaiten kirjattua siten että kahden ostojen alueella olevan tilin välillä kirjataan veron perusteen ja veron yhteissumma. ”kredit”-tilillä pitää olla ALV bruttokirjaustilin koodaus. Kirjattava summa on 24%:n verokannan osalta 1.24 * veron peruste.

Asterilla asia hoidetaan esimerkiksi seuraavasti:

Tilikarttaan listään verollinen ja veroton tili sellaiselle tuloslaskelman alueelle, joka parhaiten asiaan soveltuu.

Jos kyse on itse maksettujen palkkojen osalta ALV:n maksaminen, niin tilit voivat olla esimerkiksi

TilinroALV-koodiTilin nimi
6008Oman käytön avstatili
6009AMB24Oma käyttö

Maksetut palkat ja palkkojen sivukulut kirjataan tavanomaisille palkka ym tileilleen.

Edellisen kirjauksen lisäksi bruttosumma (veron peruste + vero 24%), josta vero maksetaan kirjataan lisäksi näiden kahden tilin välille:
tilille 6009 kredit ja 6008 debet. Jos veron peruste on 10000 eur niin kirjataan 12400 eur. Kuukauden lopussa tehtävä ALV:n bruttokirjausten oikaisu kirjaa veron suoritettavaksi.

Jos tili kirjataan nettokirjauksena, (tilin 6009 alv koodi on AMN24, niin tilille 6009 kirjataan 10 000 euroa kredit, tilille 6008 12 400 debet ja kyseisen verokannan ALV velkatilille 2400.-

Tämä kirjaus ei siirrä esimerkiksi rakennuksen arvoa tuloslaskelmasta taseeseen.


Tilin 6008 numeron sijaan voidaan käyttää taseessa olevaa rakennuksen tiliä. Silloin kyseinen summa kirjautuu taseeseen.
Tilin 6009 numeron sijaan voidaan käyttää tiliä, johon tuloslaskelmassa se pitää kirjata

Marginaaliveron kirjaaminen

Marginaaliveron, kuten käytetyn tavaran kauppiailla menettely on hyvin suoraviivainen. Käytetyn tavaran voittomarginaali (myynti- ja ostotilien saldojen erotus) siirretään kuukausittain verolliselle myyntitilille.

Näin veron perusteeksi tulee voittomarginaali ilman veron osuutta.

Lisätään tilikarttaan tilit:

TilinroALV-koodiTilin nimi
4025Käytetyn tavaran ostot
3025Käytetyn tavaran myynnit
3027AMB24Käytetyn tavaran myynnit ALV
 • Kirjaa käytetyn tavaran ostot tilille 4025.
 • Kirjaa käytetyn tavaran myynnit tilille 3025
 • Kummassakaan tilissä ei ole ALV koodauksia

Kirjaa kuukauden päätteeksi oston ja myynnin erotus ALV koodatulle tilille 3027, vastatilinä tili 3025.


Jos ostoja on enemmän kuin myyntiä, niin odota kirjauksen kanssa seuraaviin kuukausiin, kunnes siihen asti kumulatiivisesti myyntiä tulee enemmän kuin ostoja.

Menettely tilikauden vaihteessa:
Tilikauden vaihteessa kirjataan piilevä ALV saaminen taseen vastaaviin varmaankin siirtosaamisiin. Tuloslaskelman tulotilinä pidetään jokin ostojen alueella oleva tili.

Seuraavan tilikauden alussa kirjataan siirtosaamisten purku.

Jos seuraavalla tilikaudella laskennan kannalta halutaan, että marginaaliverotettavien ostojen ja myyntien tilien saldoista saadaan laskettua tilitettävän veron määrä, niin tilikauden alussa kirjataan apukirjauksella marginaaliverotettavien ostojen tilille se summa, joka edellisellä tilikaudella oli ostojen ja myyntien erotuksena. Vastatilinä käytetään ostojen alueelle poerustettavaa marginaaliverotettavien ostojen aputiliä, jossa myöskään ei ole ALV koodausta.

Auton kolarikorjauksen ALV

Auton korjauslaskun ALV:n käsittely, kun vakuutusyhtiö maksaa korjauslaskun mutta ei arvonlisäveroa eikä omavastuuosuutta.
Tässä on kysessä sellaisen auton korjaus, jonka käyttö on ALV:ssa vähennyskelpoista.

Kysymys:
Yrityksellä on arvonlisäverollisessa käytössä pakettiauto. Sille sattui vahinko, jota vakuutusyhtiö korvasi.

 • Korjauslaskun summa oli 12400 euroa.
 • Vakuutusyhtiö maksoi korjaamolle 9000 euroa.
 • Yritys maksoi korjaamolle 3400 euroa, joka sisälsi ALV:n osuuden 2400 euroa sekä omavastuun 1000 euroa.

Miten asia kirjataan siten että maksettu ALV tulee vähennettäväksi ALV:ksi?

Tilikartassa voi olla tilit esimerkiksi:

TilinroALV-koodiTilin nimi
6701AOB24Autojen korjaus ja huolto (ALV verollinen kulutili)
6702Autojen korjaus ja huolto (vastatili ilman ALV koodauksia)
1710Pankki

Kirjataan:
Auton korjauslaskun koko summa Debet 6701 summa 12400,00
Vakuutusyhtiön korvaama summa Kredit 6702 summa 9000,00
Korjauslaskusta maksettu osuus Kredit 1710 summa 3400,00

Kuukauden lopussa tehtävä ALV:n kirjaukset, bruttokirjausten ja maksettavan ALV:n kirjaus, siirtää autokuluista 2400€ ALV saamisiin. Tällöin autokuluihin jää tulosta rasittamaan omavastuun osuus 1000€.
Korjaamolle maksetusta ALV:sta saadaan tällöin täysi hyvitys.
Huomioi että kirjanpitoon on liitettävä täydellinen korjauslasku tai yksityiskohtainen selostus, josta ilmenee selvästi vakuutusyhtiön osuus ja korjauksen koko summa.

Tässä menettelyssä on ajatus että korjauslasku on kokonaisuudessaan arvonlisävelvollisen ostoja. Vakuutusyhtiön maksamaa summaa pidetään tässä koko korjauksen osamaksuna.


Verovelvollisen maksamaa summaa pidetään laskun loppuosan maksuna. Tässä toteutetaan arvonlisäverolain 209 § ja 102 § mukaiset määritykset että että verovelvollisella on laskelma suoritettavan veron perusteesta.