Yleiskuva palkanmaksun käyttöliittymästä

Ohjelma on tyypillinen Windows-ohjelma ikkunoineen, valikkoineen, painikkeineen jne.

Yritysluettelo-ikkunassa
voidaan luoda uusi yritys tai valita vanha. Ohjelma käynnistyy tähän ik-kunaan. Muualta ohjelmasta tähän pääset valitsemalla Yritys|Vaihda yritys.

Yritysluetteloikkunassa valinnalla Määritä|Tulostimen kysyminen va-litaan, tulostaako ohjelma suoraan oletustulostimelle vai kysytäänkö tu-lostin ennen tulostamista. Tulostimen kysyminen on oletuksena päällä. Määritä|Nopeuttaminen –toiminnolla voit valita, jätetäänkö täydentä-mättä palkkarivien järjestys ja/tai tarkistuslaskematta ennakonpidätystie-dot, kun avataan palkanmaksukerta. Jättämällä em. tarkistukset pois, oh-jelman toiminta nopeutuu, mistä on hyötyä, jos palkansaajia on suuri määrä.

Yrityksen palkanmaksuvuodet -ikkunassa
näkyvät yrityksen palkanmaksuvuodet. Ikkunassa voidaan valita käsitel-tävä palkanmaksuvuosi, vanha palkanmaksuvuosi tai perustaa uusi. Sa-maten voidaan palkanmaksukertoja nimetä uudelleen ja poistaa. Tähän ikkunaan päästään Yritysluettelo-ikkunasta valitsemalla yritys tai luo-malla uusi ja kaikista muista työvaiheista valitsemalla Yritys|Vaihda palkanmaksuvuosi.

Työvaihe: Palkansaajakortisto
vaiheessa lisätään ja muokataan palkansaajien tietoja ja tulostetaan pal-kansaajaluetteloita, palkkatodistuksia tai palkkakortteja. Tähän vaihee-seen päästään valitsemalla Työvaihe|Palkansaajakortisto.

Työvaihe: Oletustekstit
vaiheessa määritellään kaikille palkansaajille yhteisiä tietoja ensimmäistä palkanmaksukertaa varten, kuten palkanosasien tekstiselitteet, verotto-mien korvauksien euro-määrät ja ennakonpidätyksen jälkeisten vähen-nysten prosenttimäärät. Tähän vaiheeseen päästään valitsemalla Työvai-he|Oletustekstien syöttö.

Työvaihe: Palkkojensyöttö
on palkanlaskennan perusnäyttö, jossa lasketaan palkansaajille palkat. Palkanmaksukerrat tallentuvat palkanmaksuvuoden tietokantaan, josta niitä voidaan myöhemmin avata korjattavaksi tai tarkistettavaksi. Palkko-jensyötöstä voidaan tulostaa perustulosteiden lisäksi myös itse määritel-tyjä tulosteita sekä vuodenvaihteen tulosteita kuten palkkakortteja ja vuosiyhteenvetoja. Tähän vaiheeseen päästään valitsemalla Työvai-he|Palkkojen syöttö.

Työvaihe: Pikakortisto
Pikakortistossa pääsee muokkaamaan kaikkien taulukoiden tietoja. Se on työkalu, joka ohittaa kaikki ohjelman tarkistukset ja jolla voi muokata väkisin tietokannan tietoja.

Pikakortisto-työvaihetta ei tule käyttää ilman erityistä syytä. Se on tar-koitettu käytettäväksi vain Atsoftin neuvojan ohjeiden mukaan.

Tietokannan tietojen muuttaminen Pikakortisto-työvaiheessa voi aiheut-taa tietojen sekaantumisen.