Ajankohtaiset tiedotteet

Tilinpäätökseen henkilökunnan lukumäärä

Henkilöstömäärä

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen pienyritysten kirjanpitoasetuksen 3. luvun 11 § mukaisesti tilinpäätöksen liitetietoihin pienten yritysten pitää merkitä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä.

Liitetietotosite

Tilinpäätöksen liitetiedon tulee, jollei sen perusta muuten

ole ilmeinen, perustua sen sisällön todentavaan tositteeseen

(liitetietotosite). Liitetiedon ja sen todentavan liitetietotositteen välisen

yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

Kirjanpitolain 2. luku 5 §

Henkilöstön määrän tosite tehdään esimerkiksi tekstinkäsitelyohjelmalla. Siinä ilmoitetaan henkilöstömäärä ja selostetaan miten henkilöstömäärä on laskettu ja mitkä tiedot ovat laskennan perusteina. Tositteen liitteenä pidetään esimerkiksi palkanmaksuohjelmaa ja sitä taltiointia, johon on merkitty tehdyt työajat.

Henkilöstön keskimäärän laskeminen

Tuntipalkkaisten keskimääräinen henkilöstömäärän laskenta

  • selvitetään mikä on yleisesti yhdellä kokoaikaisella henkilöllä koko vuoden tuntien määrä.
  • selvitetään mikä on koko yrityksen maksama yhteinen tuntimäärä

Se saataisiin tehtyä palkanmaksussa kohdassa TULOSTA – MUUT LISTAUKSET | OMA RAPORTTI – PALKAN OSAT LASKUSÄÄNNÖIN.  Tee laskenta jossa lasketaan tuntien lukumäärä.

  • yhteinen tuntimäärä jaetaan yhden kokoaikaisen henkilön tuntimäärällä, niin saadaan tuntipalkkaisen henkilöstön määrä
  • Yleensä tuntipalkat saadaan laskettua kappalemääräisesti kaavalla @152%100norm

Kuukausipalkkaisten kesimääräinen lukumäärä

  • lasketaan kuukausipalkkaisten keskimääräinen lukumäärä esimerkiksi vuoden palkkalistoista

Laskennan tekemisessä huomioitava mm.

  • joissakin yrittäjät saavat vain osinkoa ja he eivät ole mukana palkanmaksussa mutta henkilöstön lukumäärässä he ovat mukana.
  • joissakin yrityksissä maksetaan tammikuussa palkka joulukuun töistä. Nämä tammikuussa maksetut joulukuun aikana tehdyt työt tulkittaneen joulukuun keskimääräiseen työntekijämäärään, vaikka ovatkin virallisesti maksuajankohdasta johtuen eri vuoden palkkaa.

KILA:n yleisohje:

KILAn (Kirjanpitolautakunnan) toimintakertomuksen laatimisesta antaman yleisohjeen mukaan (12.9.2006; kohta 2.11.1) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella lasketaan yleensä siten, että henkilöstön lukumäärä kunkin kuukauden lopussa lasketaan yhteen ja näin saatu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä.Edelleen, jos kirjanpitovelvollisen palveluksessa on suhteellisen paljon osa-aikaisia työntekijöitä, voidaan laskea kaikki tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa yhteissumma kokoaikaisen henkilön teoreettisella kokonaistuntimäärällä.

Tilastokeskuksen kannanotto henkilöstön lukumäärään:

Henkilöstön lukumäärä:

Määritelmä 1

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosi-työllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yrittäjien osalta yrittäjätyöpanokseksi lasketaan se työpanos, jonka yrityksen omistaja tai perheenjäsen on tehnyt yrityksessään ilman varsinaista palkkaa. …..

Jos jollakin on tarkempaa tietoa ja parempa ohjeistusta, niin kommentteja kirjallisesti vastaan.