Ajankohtaiset tiedotteet

Sava-maksu (entinen sotu)

Sava-prosentti (ent. sotu-prosentti) tallentuu ohjelmassa palkanmaksu-kertakohtaisesti. Tästä on hyötyä silloin, jos sava-prosentti (ent. sotu-prosentti) vaihtelee kesken vuoden poliittisten päätösten vuoksi. Voit myös periaatteessa syöttää kokonaan omaksi palkanmaksukerraksi sellai-set palkat, jotka eivät ole lainkaan savan (ent. sotun) alaisia tai joissa jos-tain muusta syystä on erisuuruinen sava-prosentti (ent. sotu-prosentti).

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (en. sotumaksu) vain 16-68 -vuotiailta

Työnantaja ei ole 1.1.2011 alkaen velvollinen suorittamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua (ent. sotua):
1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 16 vuotta; ja
2) sen kalenterikuukauden jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.

Asteri Palkanmaksu katsoo palkansaajan henkilötunnuksen ja palkan-maksukerran maksupäivän perusteella, onko työntekijän osalta velvolli-suus suorittaa sava-maksu (ent. sotu-maksu). Kuvaruudulla, tulosteissa ja veroilmoituksessa oma-aloitteisista veroista näkyvä savan (ent. sotun) määrä tulee siten oikein.

Jos työntekijä ei ikänsä puolesta kuulu sava-maksun (ent. sotu-maksun) piiriin, sairausvakuutuksen päivärahamaksun teksti ei tulostu palkka- ja ennakonpidätyslaskelmaan.

Sava-maksun (ent. sotu-maksun) määritteleminen

Palkanmaksajan perustiedoissa oleva sava-prosentti (ent. sotu-prosentti) on ehdotus siitä, mitä sava-prosenttia (ent. sotu-prosenttia) ohjelma tarjoaa perustettaessa uutta palkanmaksukertaa.

Todellisen käytettävän sava-prosentin (ent. sotu-prosentin) pääset syöt-tämään palkanmaksukertaa perustettaessa:

Sava-prosenttia (ent. sotu-prosenttia) pääset muuttamaan vielä palkkoja syötettäessä:

Sava-maksunalaiset (ent. sotu-maksunalaiset) palkat kaikilta palkansaajil-ta tältä palkanmaksukerralta yhteensä näkyy ruudulla. Jos jokin palkan erä ei kuulu sotunalaiseksi, merkitse koodi-sarakkeeseen ”eisava”:

Palkkalistan loppuun tulostuu sava-maksun (ent. sotu-maksun) määrä:

Palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulee erittely sava-maksusta (ent. so-tu-maksusta).

Palkkalistojen yhdistelmä yhden kalenterikuukauden kaikista palkan-maksukerroista on hyödyllinen maksettaessa kuukauden työnantajasuorituksia.

Palkkalistojen yhdistelmä koko vuodelta on hyödyllinen, kun haluat yh-teenvedon vuoden sava-maksuista (ent. sotu-maksuista):

Vanhan aineiston avaaminen

Kun käsittelet aiemmin luotua palkanmaksuaineistoa, ohjelma kysyy, miten savaprosentti (ent. sotu-prosentti) on vaihdellut vuoden mittaan. Esimerkiksi vuodelta 2002 oli syötettävä

Sava-maksun (ent. sotu-maksun) vähennykset

Vuodesta 2010 alkaen on ohjelmaan voinut syöttää sairausvakuutusmaksusta (ent. sosiaaliturvamaksusta) vähennettävän summan, jos perusteena on esim. KELAn tai vakuutusyhtiön maksamat päivärahat tai alueellinen maksuvapautus. Syötetty summa näkyy paperille otetussa ”veroilmoitus oma-aloitteisista veroista” -aputulosteessa ja vaikuttaa sähköiisessä ve-roilmoituksessa olevaan maksettavan savan (ent. sotun) määrään. Tiliöintitositteeseen sen saa tulostumaan laskentakaavalla @692.