Ajankohtaiset tiedotteet

Palkkojen syöttötila

Palkkojensyöttötilassa tehdään useimmat palkanlaskennan toimet: perustetaan uusia palkanmaksukertoja, valitaan niihin palkansaajia, syötetään palkansaajien palkka- ja ennakonpidätystietoja ja otetaan tarvittavia tulosteita.

Palkkojensyötön ikkunat

Palkkojensyöttö-työvaiheessa on pääikkunan sisällä yhdeksän työikkunaa:

Palkan erät yhteensä -ikkunassa näkyy palkansaajan nimi. Palkansaajasta toiseen voidaan siirtyä painamalla nimen yläpuolella olevaa tietokannan kelainta. Palkansaajan tietoja pääsee muokkaamaan painamalla nimen oi-kealla puolella olevaa painiketta.

Voit valita, näkyykö palkkojensyöttötilassa palkansaajien palkan erät yhteensä tältä palkanmaksukerralta vai tämän palkansaajan kertymätiedot vuoden alusta lukien.

Määritys tehdään valinnalla Määritä|Yhteissummien näyttäminen.

Rahapalkka-ikkunassa syötetään kiinteä palkka, tuntipalkat, lomakorvaukset yms. Ikkunaan mahtuu yhteensä sata riviä. Ikkunaan voi lisätä kaikille yhteisiä rivejä toiminnolla Tiedosto/Lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi. Ikkunan yläosassa on mahdollisuus rastittaa, että a-hinta viedään tarkemmin kuin kahdella desimaalilla.

Luontoisedut-ikkunassa syötetään mm. ravintoetu, autoetu, asuntoetu ja puhelinetu.

Vähennykset ennen ep:tä -ikkunassa syötetään esim. työkalukorvaus.

Korvaukset -ikkunassa syötetään verottomat korvaukset, esim. kilometri-korvaus ja päivärahat sekä myös veronalaiset työkalu- ja matkakorvaus.

Vähennettävät erät -ikkunaan ohjelma laskee ay-maksun, työntekijän tyel-maksun ja työttömyysvakuutusmaksun.

Palkkojen tarkennuksia -ikkunaan voidaan syöttää sellaisia lisätietoja, jotka eivät vaikuta maksettavaan summaan, mutta joista silti halutaan mahdollisesti tilastoja, esim. sairasajan palkkatiedot yms.

Tämänkertaiset palkansaajat -ikkunassa nähdään kaikki nyt mukana ole-vat palkansaajat. Näpäyttämällä yksittäistä palkansaajaa päästään siirty-mään haluttuun palkansaajaan. Tässä voidaan myös lisätä palkansaaja tämänkertaisiin tai poistaa palkansaaja tämänkertaisista.

Lisätieto-ikkunaan voidaan syöttää informatiivista tietoa palkansaajille. Valinnalla Määritä|Palkkalaskelman vapaa teksti voit valita tuloste-taanko kaikille palkansaajille sama teksti vai tulostetaanko palkansaaja-kohtainen lisätieto. Jos halutaan kaikille sama teksti, syötetään se ko. ik-kunaan ja valitaan kohta ’kaikille sama teksti’. Jos halutaan palkansaaja-kohtainen teksti, syötetään se palkkojensyöttö-tilassa kyseisen palkansaa-jan kohdalle Lisätieto-ikkunaan (sekä valitaan Palkkalaskelman vapaa teksti -ikkunaan kohta ’palkansaajakohtainen lisätieto’).

Palkkojensyöttötilan Lisätieto-ikkunaan voit tuoda kaikille tämänkertai-sille palkansaajille lisätiedon jostain aiemman palkanmaksuvuoden tieto-kannasta toiminnolla Muokkaa|Tuo Lisätieto edellisvuodesta Pääset valitsemaan, mistä vuodesta lisätiedot tuodaan ja mitä tehdään mahdolliselle ennestään olemassa olevalle lisätiedolle:

Ikkunoiden paikkojen tallentaminen
Palkkojensyöttötilan Ikkuna-valikossa on toiminnot Tallenna ikkunoi-den paikat ja Lue ikkunoiden paikat, joiden avulla saat ikkunat seuraa-vallakin käyttökerralla valitsemaasi asentoon.

Palkkarivien Järjestys-sarake
Palkan osien ikkunoissa on Järjestys-sarake. Voit järjestää rivit muutta-malla järjestysnumeron ja valitsemalla sen jälkeen Muokkaa|Järjestä Järjestys-kentän mukaan, jolloin rivit menevät kirjoittamaasi järjestyk-seen.

Jos rivit ovat jo Sinulle sopivassa järjestyksessä ja haluat niiden pysyvän ko. järjestyksessä, valitse Muokkaa|Numeroi juoksevasti.