Ajankohtaiset tiedotteet

Palkkalista

Palkkalistaan tulostuu kaikki palkansaajat, jotka ovat mukana tällä palkanmaksukerralla. Listaan tulostuvat vain tämän palkanmaksukerran tie-dot. Valinnalla Tulosta | Palkkalistojen yhdistelmä/ Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista tulostetaan halutuilta (kuukauden) palkanmaksukerroilta palkkalistojen yhdistelmä.

Palkkalista tulostetaan Tulosta|Palkkalista -valinnalla. Tulostusasu on kiinteästi määritetty eikä siihen voi vaikuttaa. Jos tarvitset muunlaisia palkkalistoja tulosta ne valinnalla Tulosta|Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osioiden vertailu.

Palkkalistan loppuun tulostuu bruttosummasta prosentuaalisesti määräy-tyvä sava-maksu (ent. sotu-maksu) ja 10 laskentaa, jotka voit itse määri-tellä, esim. laskennalliset tyel- ja vakuutusmaksuvelat. Näiden prosentit määritetään Palkkojen syötössä kohdassa Määritä|Palkanmaksajan tiedot.

Voit vapaasti määritellä laskentojen tekstit, prosentit ja palkkasumman valinnalla Määritä|Palkanmaksajan tiedot:

Tekstin eli laskennan otsikon voit syöttää vapaasti.

Palkkasumman laskukaava määrittelee, miten lasketaan se rahamäärä, jos-ta prosentti otetaan. Laskukaavassa käytetään samoja muodostumissään-töjä kuin muissakin ohjelman koodauksissa:

Voit käyttää muuttujia, jotka alkavat @-merkillä, esimerkiksi

@104= ennakonpidätyksen alainen palkka
@101 = rahapalkka
@154eityel= sen rivin summa, jossa koodi-sarakkeessa lukee eityel
@154perään voi laittaa minkä tahansa kirjaimella alkavan koodin, jota olet käyttänyt koodi-sarakkeessa ja jota tarvitset laskennassa

Voit käyttää peruslaskutoimituksia

+= yhteenlasku
= vähennyslasku
*= kertolasku
/= jakolasku

Voit käyttää paljaita lukuja, jotka lasketaan siis sellaisenaan, esimerkiksi kaava @104-10000 tarkoittaa, että prosentti lasketaan siitä ennakonpidä-tyksen alaisen palkan osasta, joka ylittää 10 000 euroa.

Laskentajärjestys

mat.

matemaattinen, eli kerto- ja jakolaskut lasketaan ensin vasemmalta oikealle, vasta sitten yhteen- ja vähennyslas-kut vasemmalta oikealle

esiint.

esiintymisjärjestys: kaikki laskutoimitukset lasketaan va-semmalta oikealle siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät

Prosentti-kohtaan voit syöttää sen prosenttiluvun, mikä osuus lasketusta palkkasummasta on ko. maksua. Huomioi, että kenttään tulee vain luku-arvo, ei %-merkkiä.