Ajankohtaiset tiedotteet

Palkanmaksun koodit ja muuttujat

Asteri palkanmaksun koodi sarakkeen koodia käytetään palkkaerän yksilöintiin tulosteissa, yhteenvedoissa ja laskusäännöissä.

Yleisimmin kysytty, näillä koodeilla saat palkanmaksukerrasta kappalemäärät ja summat:

@154 + palkkarivin koodi tuo summan, esim @154km tuo kilometrit euroissa
@152 + palkkarivin koodi tuo kappaleet, esim @152km tuo kilometrit kpl

Koodin perusteella ao. rivin summa voidaan mm.

 • tulostaa tiliöintitositteeseen
 • tulostaa raportteihin
 • tulostaa palkkalaskeman kertymätietoihin
 • sijoittaa johdannaiskaavan avulla toisen rivin a-hinnaksi (esim tietty prosenttiosuus tietyistä palkoista)
 • ilmoittaa vuosi-ilmoituksen saajakohtaisessa erittelyssä

Koodi -kentän koodin valitseminen

Eräät koodi kentässä olevat koodit sisältävät
erikoistoimia

Kun napsautetaan Vie -painiketta, prosenttimerkillä % alkavat koodit sijoittavat rivin a-hinnaksi prosenttiosuuden ”käyt.tuntipalkka” luukussa olevan summan prosenttimäärän mukaan:

 • %100norm koodissa %100 tarkoittaa, että a-hinnaksi sijoitetaan tuntipalkasta 100%, norm on käyttäjän valitsema yksilöintikoodi.
 • %50yli vastaavasti a-hinnaksi sijoitetaan 50% tuntipalkasta, yli on käyttäjän valitsema yksilöintikoodi palkkaerälle.
 • zr alkavat koodit sijoittavat rivin a-hinnaksi rahapalkan
 • zb alkavat koodit sijoittavat rivin a-hinnaksi bruttopalkan eli ennakonpidätyksen alaisen tulon
 • zx alkaville koodeille muodostetaan laskukaava määritä /a-hinnan laskentakaavat valinnalla ja laskukaavan tulos sijoitetaan a-hinnaksi
 • ay alkuiset koodit sijoittavat a-hinnaksi bruttopalkan ja niitä
 • käytetään ay-maksun pidättämiseen palkasta
 • tttel alkuiset koodit sijoittavat a-hinnaksi bruttopalkan ja niitä käytetään työntekijän TyEL-maksun pidättämiseen palkasta
 • tyött alkuiset koodit sijoittavat a-hinnaksi bruttopalkan ja niitä käytetään työntekijän työttömyysvakuutusmaksun pidättämiseen palkasta

Palkat, joista ei makseta sosiaaliturvamaksua, työttömyysvakuutusmaksua tai TyEL maksua, koodataan alkamaan seuraavia koodeja käyttäen. Koodin jatkeena voi olla tarkempi yksilöintitieto.

eisava Palkat, joista ei makseta sosiaaliturvamaksua (myös eisotu toimii)

 • Jos maksetaan useita ei-sotun alaisia palkkoja, voidaan ne eritellä laittamalla koodiin yksilöintitieto, esim eisava1, eisava2, eisava3

eityel Palkat, jotka eivät ole TyEL alaisia, esim optioita maksettaessa luontoisedut ikkunassa

Maksettaessa useita ei-TyELin alaisia palkkoja, voidaan ne yksilöidä lisäämällä koodiin yksilöintitieto, esim. eityelO2003, eityelOptio2004, eityeloptiot2005. Koodin alkaessa eityel ohjelma ei laske ao. rivisummaa TyELalaiseksi palkaksi ja toisaalta kun koodissa on yksilöintitieto, voidaan rivin kappale- tai summatietoa käyttää kaavoissa esim @152eityelO2003, @154eityelO2003, @252eityelO2003, @254eityelO2003, @352eityelO2003, @154eityelO2003,

 • eisavatyel palkat, jotka eivät ole savan eivätkä tyelin alaisia
 • eisavatyeltyött palkat, jotka eivät ole savan, tyelin eivätkä alaisia
 • eityeltyött palkat, jotka eivät ole TyELin eivätkä työttömyysvakuutusmaksun alaisia
 • eityött palkat, jotka eivät ole TyELin eivätkä työttömyysvakuutusmaksun alaisia

Lisäksi aiempien eläkelakien koodit:

 • eitel
 • eisotutel
 • eilel
 • eisotulel
 • eivel
 • eisotuvel
 • eitael
 • eisavatael
 • eiteltyött
 • eileltyött
 • eiveltyött
 • eitaeltyött
 • eisotuteltyött
 • eisotuleltyött
 • eisotutaeltyött
 • eisotuveltyött

plktyel TyEL palkan (@153plktyel) tai TyEL maksun (@153plktyel*0,248) saamiseksi tiliöintitositteelle palkkojen tarkennuksia ikkunassa voidaan käyttää muuttujaa plktyel niillä palkansaajilla, jotka ovat TyEL alaisia. Koodi sijoittaa rivin a-hinnaksi TyEL perusteena olevan palkan. Koodia käytetään vain palkkojen tarkennuksia-ikkunassa ja vain TyEL alaisten palkansaajien kanssa.

ontyeltyött alkuista muuttujaa käytetään vain palkkojen tarkennukset-ikkunassa ja vain silloin, jos palkansaajalla on jokin verovapaa etu, joka ei ole ennakopidätyksen eikä sava-maksun alainen, mutta joka on osa TyEL palkkaa.
Esim. huhtikuussa 2021 kerrottiin, että palkan osana annettu verovapaa osuus polkupyöräedusta, on eläkealan linjauksen mukaan TyEL sekä työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksun alaista.

Vain palkkojen tarkennuksia ikkunassa käytettäviä koodeja (koodi alkaa näin), rivin summa lasketaan mukaan TyEL-ansioon ja työttömyysvakuutusmaksun alaiseen ansioon

 • ontyeltyött
 • ontyel
 • ontyött

Muuttujat

Muuttujia käytetään raporteissa ja laskusäännöissä

Muuttujia on

 • kiinteitä, esim @101 =palkansaajan tämän palkanmaksukerran rahapalkka
 • koodista johdettuja, esim @154tunti =palkansaajan tämän palkanmaksukerran ne rivit, joiden koodina on tunti

Havaintokuvia

Muuttujat listana

Muuttujat ryhmittäin

@1 Palkkajakso
@2 Eräpäivä
@3 EpJakaja

Palkansaajakortiston tiedot

@10 Ryhmä
@11 Nimi
@12 Osoite
@13 Paikka
@14 Puhelin
@15 Verotuskunta
@16 Hetu
@17 EpTapa
@18 Perus%
@19 Lisä%
@20 Vuosiraja
@21 KumuAlkoi
@22 KumuAlkuPmk
@23 PorrasAlkoi
@24 PorrasAlkuPmk
@25 Alaraja1
@26 Alaraja2
@27 Alaraja3
@28 Alaraja4
@29 Prosentti0
@30 Prosentti1
@31 Prosentti2
@32 Prosentti3
@33 Prosentti4
@34 Selite
@35 TyösuhdeAlkoi
@36 TyösuhdePäättyi
@37 Tehtävänimike
@38 Osasto
@39 Pankki
@40 Tili
@41 TelLelTael
@42 KiinteäPalkka
@43 TuntiJakajaKäytössä
@44 TuntiJakaja
@45 TuntiPalkka
@46 KeskiTuntiansioMk
@47 KeskiTuntiansioPer

@48 Vara1
@49 Vara2
@50 Vara3
@51 Vara4
@52 Suorituslaji
@53 Lomapäiviä
@54 Sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentti
@55 YEL-työtulo
@56 työtunnit kuukaudessa
@57 osa-aikaeläkkeellä
@58 osa-aika eläkkeen määrä

@69 Sähköposti
@70 PalkkalaskelmaSähköpostilla
@71 Vakuutusnumero
@72 OsastonNumero
@73 EläkeryhmänNumero
@74 Eläkeyhtiö
@75 LomaKTA
@76 LomaKTAper
@77 Kieli
@78 Laskelma
@79 IBAN
@80 BIC
@81 Maakoodi
@82 EndToEndViesti
@83 .. @92 Lisätieto1 .. Lisätieto10
@93 .. @95 Muistio1 .. Muistio3
@96 Lähdeverovähennys
@97 LähdeveroSotunalainen
@98 Katuosoite Asuinvaltiossa
@99 Postinumero Asuinvaltiossa
@180 Kaupunki tai alue asuinvaltiossa
@181 Asuinvaltiossa annettu verotunniste
@182 Asuinvaltion maatunnus
@183 Asuinvaltion nimi
@184 Sukunimi
@185 Etunimet
@186 Veronumero
@187 Lähdeverollisen savamaksun prosentti

Verokortti-ikkunan tiedot

@61 palkansaajakohtainen palkkajakso
@62 palkanmaksukerroittain vaihteleva eräpäivä
@63 palkanmaksukerroittain vaihteleva ep-jakaja
@64 palkanmaksukerroittain vaihteleva sotuprosentti
@136 Sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentti
@137 YEL-työtulo

Tämän palkanmaksukerran summatiedot

@691 Liikaa suoritetun ennakonpidätyksen vähennys
@692 Liikaa suoritetun sotu-maksun vähennys
@693 Liikaa suoritetun lähdeveron vähennys
@694 Liikaa suoritetun lähdeveron vähennys (ei sotunalaisista
palkoista )
@101 Rahapalkat yhteensä
@102 Luontaisedut yhteensä
@103 VähtEnnenEPYhteensä
@104 Ep:nAlainenPalkka
@105 Ennakonpidätys
@106 VerottomatKorvauksetYhteensä
@107 Vähennettävät yhteensä
@108 PalkansaajalleMaksettava
@109 MaksettuPalkkaennakkona
@110 MaksettuTililtä1
@111 MaksettuTililtä2
@112 MaksettuTililtä3

@138 Lähdeverovähennys
(kumulatiivinen @238, ed.vuosi @338, @1038, @1238, @1338)
@139 LähdeveroSotunalainen
@140, @240 ja @340 palkanmaksukertakohtainen Lähdeverollisen savamaksun prosentti

Laskusääntötyyppiseen

@134 Muistio (Lisätieto)
@135 Suorituslaji
@136 Sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentti
@137 YEL-työtulo

Tämän palkanmaksukerran rivitiedot

Selite @151xxx
Kpl @152xxx
aHinta @153xxx
Yhteensä @154xxx
xxx= esim. ay, tttel, ttlel, tttael, tyött, km, pvr

Kumulatiiviset tämän palkanmaksuvuoden summatiedot

@201 Rahapalkat yhteensä
@202 Luontaisedut yhteensä
@203 VähtEnnenEPYhteensä
@204 Ep:nAlainenPalkka
@205 Ennakonpidätys
@206 VerottomatKorvauksetYhteensä
@207 Vähennettävät yhteensä
@208 PalkansaajalleMaksettava
@209 MaksettuPalkkaennakkona
@210 MaksettuTililtä1
@211 MaksettuTililtä2
@212 MaksettuTililtä3

Kumulatiiviset tämän palkanmaksuvuoden rivitiedot

Kpl @252xxx
Yhteensä @254xxx
xxx= esim. ay, tttel, ttlel, tttael, tyött, km, pvr

Edelliseltä palkanmaksuvuodelta summatiedot

@301 Rahapalkat yhteensä
@302 Luontaisedut yhteensä
@303 VähtEnnenEPYhteensä
@304 Ep:nAlainenPalkka
@305 Ennakonpidätys
@306 VerottomatKorvauksetYhteensä
@307 Vähennettävät yhteensä
@308 PalkansaajalleMaksettava
@309 MaksettuPalkkaennakkona
@310 MaksettuTililtä1
@311 MaksettuTililtä2
@312 MaksettuTililtä3

Edellisvuoden rivitiedot

Selite @351xxx
Kpl @352xxx
aHinta @353xxx
Yhteensä @354xxx
xxx= esim. ay, tttel, ttlel, tttael, tyött, km, pvr

Palkanmaksajan tiedot

@401 Nimi
@402 Osoite
@403 Paikka
@404 Y-tunnus
@405 Puhelin
@406 Fax
@407 Pankki
@408 Tili
@409 Pankki2
@410 Tili2
@411 Pankki3
@412 Tili3
@413 Sotu%
@414 Tel%
@415 Vak%
@416 Ed.vuoden tiedosto
@417 TSA-tiedoston nimi
@418 LMP-tiedoston nimi
@419 Rahayksikkö
@420 Rahayksikkö vuosi-ilmoitusta varten: ’euro’
@421 Maksuvuosi

Palkkatodistuksen tiedot

@501 Päivämäärä
@502 Ed.vuoden jakso
@503 Tämän vuoden jakso
@504 Tämä palkkajakso
@505 Lisätieto1
@506 Lisätieto2
@507 Lisätieto3
@508 Lisätieto4
@509 Lisätieto5
@510 Yhteyshenkilö
@511 Puhelin

Tiliöintitositteeseen

@144kpXX kustannuspaikka XX (alkuun @144kp ja sitten kustannuspaikan tunnus)

poisjääneet:
@550 matalapalkkatuki
@551 matalapalkkatuki ennakonpidätyksistä
@552 matalapalkkatuki lähdeveroista
(Matalapalkkatuen arvot ovat koko kuukauden arvoja, eikä yhden palkanmaksukerran arvoja)

Kahden vuoden koodit

@1410 10 kk:n jakson päivämäärät
@1412 12 kk:n jakson päivämäärät
@1414 viimeisen jakson päivämäärät
@1001 rahapalkat yhteensä 10 kk:n jaksolta
@1004 ennakonpidätyksen alainen palkka 10 kk:n jaksolta
@1201 rahapalkat yhteensä 12 kk:n jaksolta
@1204 ennakonpidätyksen alainen palkka 12 kk:n jaksolta
@1301 rahapalkat yhteensä viimeiseltä jaksolta
@1304 ennakonpidätyksen alainen palkka viimeiseltä jaksolta (vrt.
@101 jne. merkitys) 1
054eittyel# eittyel-koodattu palkan osanen 10 kk:n jaksolta
1254loma# loma-koodattu palkan osanen 12 kk:n jaksolta
1354tttel# tttel-koodattu palkan osanen viimeiseltä jaksolta

Omia palkkalaskelmia ja muita lomakesovituksia varten on tehty seuraavia
koodeja:

165# ennakonpidätys miinusmerkkisenä
167# vähennykset yhteensä miinusmerkkisenä

@RIVIRAHA rahapalkka rivit
@RIVILUON luontaisedut rivit
@RIVIVEEP ennen ennakonpidätystä toim.vähenn. rivit

@RIVIKORV verottomat korvaukset rivit
@RIVIVäHE vähennettävät erät rivit
@RIVITARK palkkojen tarkennukset rivit

Ennakonpidätyslaskelmaosa saadaan tulostumaan muuttujalla @ENNAKONPIDÄTYSLASKELMA

Johdannaistietojen määrittelykaavat

Johdannaistietojen laskentakaavat syötetään toiminnolla
Määritä|Johdannaistietojen laskentakaavat. Kaavat voivat
sisältää muuttujia, jotka alkavat @-merkillä, esim.
@18 @105 @154tttel laskentaoperaattoreita, esim. + – * / lukuarvoja, esim.
57 0.15 330.4732

Johdannaistietojen laskentakaavojen tulokset:
@701 johdannaistietojen laskentakaavan 1. tulos (määritä
/johdannaistietojen laskentakaavat
@702 johdannaistieto 2. tulos
@703 johdannaistieto 3. tulos
…..
@715 johdannaistieto 15. tulos

muuttujat 801 alkaen sisältävät johdannaistiedot kumulatiivisina
tältä palkanmaksuvuodelta:
@801 johdannaistiedon 1. laskentakaavan tulos kumulatiivisena palkanmaksuvuodelta
@802 johdannaistiedon 1. laskentakaavan tulos kumulatiivisena palkanmaksuvuodelta
@803 johdannaistiedon 2. laskentakaavan tulos kumulatiivisena palkanmaksuvuodelta
…..
@815 johdannaistiedon 3. laskentakaavan tulos kumulatiivisena palkanmaksuvuodelta

muuttujat: 901 sisältävät johdannaistietojen tulokset
edelliseltä palkanmaksuvuodelta:
@901
@902
@903
…..
@915