Ajankohtaiset tiedotteet

Mitkä asiat vaikuttavat yhtiömuodon valintaan?

Kaksi naista istuvat pöydässä lukemassa papereita

Jokaisella yhtiömuodolla on tietyt lainalaisuudet, jotka ovat aina samat. Esimerkiksi arvonlisä- ja ajoneuvoverot täytyy maksaa, kirjanpito pitää tehdä ja yrityksen tapahtumia täytyy seurata. Oleellinen ero yhtiömuotojen välillä on vastuiden jaossa ja tuloksen eli voiton verokohtelussa.

Toiminimi vai osakeyhtiö?

Näiden suurin ero on siinä, tarvitaanko yrityksen tulot heti käyttöön ja osataanko erottaa omat ja yrityksen rahat.

Toiminimellä toimittaessa raha tulee heti itselle käyttöön. Osakeyhtiö mahdollistaa verotuksellisesti sen, että raha on tallessa ja jaetaan myöhemmin ulos.

Toinen huomioitava asia on yrityksen elinkaari. Onko tarkoitus perustaa yritys siksi, että liiketoimintaa voi harjoittaa itsenäisesti vai onko tarkoitus työllistää myös muita ihmisiä ja kehittää yrityksestä isompi tulevaisuudessa?

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Jokaisessa yhtiömuodossa on rekisteröintimaksuja, kuten patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä kaupparekisteriin merkintä. Maksut ovat tyypillisesti muutamia satasia, mutta ne kuitenkin hieman vaihtelevat yritysmuodoittain ja ilmoituksesta riippuen.

Aikaisemmin eri yhtiömuotojen välillä on ollut suuriakin eroja. Mikäli halusit perustaa osakeyhtiön, sinulla tuli olla osakepääomaa. Osakepääoma oli minimissään 2 500 euroa, mutta osakeyhtiölain vaatimus osakepääomasta poistui heinäkuussa 2019. Osakeyhtiön tai toiminimen voikin nykyään laittaa pystyyn samoilla kustannuksilla.

Muita maksuja perustettavalle yritykselle tulee esimerkiksi pankkitilin avaamisesta, kirjanpidon maksuista tai mikäli tilaa rekisteröinnin jonkun toisen henkilön kautta.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinoharjoittaja

Verotekstissä toiminimestä puhutaan liikkeen- ja ammatinharjoittajana. Toiminimi ei ole erillinen verovelvollinen taho.

Terminä yksityinen elinkeinoharjoittaja viittaa siihen, että on yksi henkilö, joka harjoittaa omana itsenään elinkeinonhankintaa. Toiminimi on perustettu yrittäjän työn verottamista sekä tietojen verohallinnolle ja muille tahoille toimittamista varten.

Toiminimi ei ole juridisesti erillään yrittäjästä. Toiminimi ja yrittäjä ovat oikeudellisessa kannassa sama henkilö ja yhteisesti vastuussa varoista ja veloista.

Toiminimi ei voi maksaa itselleen tai puolisolleen palkkaa, mutta yli 14-vuotiaille omille lapsilleen voi. Kun toiminimi ottaa itselleen yrityksestä rahaa, käytetään termiä yksityisotto tai yksityisnosto.

Päivärahat tai muut matkakorvaukset jäävät toiminimiyrittäjältä pois. Mutta ei hätää, kirjanpidossa näistä voi tehdä lisävähennyksiä.

On ammatteja, jolloin yhtiömuodoksi kannattaa valita toiminimi. Esimerkiksi muusikolle se sopii paremmin, koska teostokorvausten saaminen on ehdottomasti helpompaa toiminimelle kuin osakeyhtiölle.

Jos yrittäjä on Valviran rekisteröimä terveydenhuollon ammattilainen, toiminimelle raportit ja muu sellainen on helpommin tehtäviä kuin osakeyhtiölle. Tämä jälleen siksi, että toiminimessä kyseessä on yksi yksittäinen henkilö, kun taas osakeyhtiössä voi olla useita henkilöitä taustalla.

Toiminimen kirjanpidon avulla saadaan selville yritystoiminnan veronalaiset tuotot ja vähennyksiin oikeuttavat kulut. Lisäksi sieltä voi vielä vähentää kuluja, kuten työmatka- ja työhuonekuluja. Lopuksi selvitetään tilikauden voitto tai tappio ja voitosta maksetaan verot ihan normaalisti.

Osakeyhtiö

Tärkeimpänä huomiona tätä yhtiömuotoa valitessa on se, että osakeyhtiö on itsenäinen erillinen oikeushenkilö. Selkein ero toiminimeen verrattuna on se, että osakeyhtiössä on yksi tai useampi erillinen omistaja. Käytännössä, vaikka osakeyhtiössä olisi vain yksi omistaja, hän ei ole samalla tavalla vastuussa varoista ja veroista kuin toiminimen puolella, eli osakeyhtiö toimii oikeudellisena puskurina.

Yrittäjällä on kuitenkin huolellisuusvelvoite. Jos yrittäjä törttöilee ja hän on laittanut yrityksensä lainojen vakuudeksi omaisuuttaan, esimerkiksi omakotitalonsa, on riskinä sen menettäminen.

Kun osakeyhtiöstä nostetaan rahaa, on verovelvollinen taho pääsääntöisesti rahan saaja. Eli kun osakeyhtiöstä maksetaan palkka, palkansaaja maksaa verot. Samoin osingoista, päivärahoista ja muista vastaavista niiden saaja maksaa verot.

Kaikkien osakeyhtiön kulujen tulee liittyä yritystoimintaan. Mikäli yrityksen kesken vietetään esimerkiksi viikonlopun kylpyläloma, se pitää kirjata palkaksi, ellei ole selkeää näyttöä siitä, että siellä olisi ollut liiketapaaminen tai muu vastaava suoraan liiketoimintaan liittyvä tapahtuma.

Yrityksen aloitusvaiheessa on tärkeää miettiä, mihin muotoon liiketoimintaa tullaan kehittämään. Jos toiminta on pientä eikä jatkossakaan ole tarkoitus palkata toista työntekijää, saattaa toiminimen perustaminen olla verotuksellisesti edukkaampaa.

Osakeyhtiö mahdollistaa säästöpossutoiminnan sekä oikeudellisen puskurin yritystoiminnan taustalle.

Byrokratian helppous riippuu pitkälti siitä, minkälaista liiketoimintaa yritys tulee harjoittamaan, eikä niinkään yhtiömuodosta. Yrittäjä pystyy omalla käytöksellään vaikuttamaan byrokratian monimutkaisuuteen.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Molemmat näistä yhtiömuodoista ovat melko vähän käytettyjä ja huonosti tunnettuja. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö edellyttävät, että toiminnan taustalla on jokin selkeä peruste, miksi niitä käytetään. Esimerkiksi Lidl on kertonut olevansa kommandiittiyhtiö sen takia, että tiedonantovelvollisuus on pienempi ja samalla saa suojattua liikesalaisuuksia, etteivät kilpailijat saa niin paljoa tietoa yrityksen toiminnasta.

Oikeudellisesti katsottuna avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ja -naiset vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja muista velvoitteista, niin omasta kuin muidenkin yhtiömiesten puolesta. Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö.

Kommandiittiyhtiö on muuten hyvin samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi oltava äänetön yhtiömies.

Yhtiömuodon valinnasta kannattaa keskustella avoimesti ja pureskella asiaa aiheeseen perehtyneen henkilön kanssa. Suhtaudu avoimin mielin valintaan – toiminimi ja osakeyhtiö ovat molemmat yhtä varteenotettavaa liiketoimintaa!