Ajankohtaiset tiedotteet

Huoneistotila

Isännöinti-ohjelman pääasiallinen työskentelynäkymä on huoneistoti-la. Siinä syötetään huoneiston, asukkaiden, maksajien ja omistajien tiedot, määritellään taloyhtiön tietoja, kirjasintyyppejä ja pankkivii-vakoodin tulostumista sekä otetaan useimmat tulosteet.

Huoneistotilaan pääset valinnalla Työvaihe|Huoneistotila.

Huoneiston avaamis -ikkunassa on

– etsimismahdollisuus

– järjestämismahdollisuus

– näkyy myös viitenumero-sarake

– uudella kerralla käytetään edellisellä kerralla valittuja järjes-tämisehtoja

Määritä|Huoneiston avaaminen -toiminnolla voit määritellä, näkyykö huoneistoa valittaessa vain nykyiset maksajat vai kaikki maksajat ja omistajat.

Ikkunoissa liikkuminen

Huoneistotilassa on yleensä näkyvissä Huoneiston tiedot-, Asukkaat-, Maksajat-, Omistajat-, Kertoimet- ja Viitenumerot-ikkunat. Näiden välillä liikutaan hiirellä klikkaamalla tai näppäinyh-distelmällä ctrl+tab.

Ikkunat saadaan asetettua normaaliin järjestykseen valinnalla Ikku-na|Suositusasetelmaan. Muita siistejä järjestyksiä ovat Ikku-na|Limittäin ja Ikkuna|Vierekkäin. Haluttuun ikkunaan päästään siirtymään myös Ikkuna-valikosta, esim. Ikkuna|Huoneiston tiedot.

Ikkunoiden kokoa voidaan muuttaa Windowsin normaalein keinoin eli hiirellä venyttämällä, otsikkopalkkia kaksoisnapsauttamalla tai pienennys-, suurennus- ja normalisointipainikkeista.

Huoneiston tiedot-ikkunassa liikutaan tekstilaatikosta toiseen tab-näppäimellä tai hiirellä. Keittotilan pudotusvalikossa valitaan hiirellä tai nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimin. Kaapeli-Tv ja satelliittianten-ni-valintalaatikot toimivat hiiren klikkauksella tai kohdalla oltaessa välilyöntinäppäimellä. Käyttö puolisoiden yhteisenä kotina -kohdassa valinta tapahtuu hiirellä tai nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimellä.

Asukkaat-, Maksajat-, Omistajat-, Kertoimet- ja Viitenumerot-ikkunoissa on taulukot.

Viimeisellä rivillä oleva tähti (*) ilmaisee, että siihen voi lisätä uuden rivin.

Kun taulukon vasemmassa laidassa on kynän kuva, muokkaustila on käynnissä. Riviä vaihtamalla kynä katoaa ja tieto tallentuu väliaikai-seen varastoon. Pysyvä tallentaminen täytyy kuitenkin itse tehdä toi-minnolla Tiedosto|Tallenna huoneisto.

Taulukkoon syötetty tieto kuitataan enterin painalluksella. Samoin enterillä liikutaan solusta seuraavaan. Taulukossa voi myös liikkua nuolinäppäimin.

Tab-näppäin sopii myös liikkumiseen. Huomaa kuitenkin, että Kertoimet-ikkunassa se tekee Tee kuukausimaksut-painikkeen aktiiviseksi.

Rivi poistetaan klikkaamalla hiirellä taulukon vasemmassa laidassa olevaa kapeaa valintasaraketta siten, että rivi tulee mustaksi. Sitten painetaan DELETE-näppäintä.

Pisteellä (.) tai pilkulla (,) saat kopioitua taulukossa yläpuolella ole-van solun tekstin.

Työjärjestys

Huoneistotilassa tiedot on tarkoitus syöttää seuraavassa järjestyksessä:

1) Huoneiston tiedot

2) Asukkaat

3) Maksajat

4) Omistajat

5) Kertoimet

6) Viitenumerot

7) Paina Tee kuukausimaksut

8) Valitse Tiedosto|Tallenna huoneisto