Ajankohtaiset tiedotteet

Asukkaat, maksajat ja omistajat

Asukkaat

Asukkaat -ikkunaan syötetään huoneiston asukkaat talonkirjanotteita varten. Jos Asukkaat -ikkunassa painetaan F2, ohjelma vie automaat-tisesti asukkaan maksajaksi. Maksajat -ikkunaan siirtyy myös henkilötunnuksen loppuosa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos asukkaita on kaksi, F5-painallus vie ko. henkilöt yhdeksi maksajaksi, esim. Viivi Vallaton, Ville Vallaton -> Vallaton Viivi ja Ville. Jos asukkaita on enemmän kuin kaksi, mutta haluat käyttää F5-näppäintä, syötä ensin vain kaksi asukasta, paina F5 ja syötä loput asukkaat. Kun klikkaat Asukkaat-ikkunan aktiiviseksi, valitse ylhäältä valikosta Muokkaa|Lisää eteen, niin voit syöttää halutessasi uusimmat asukkaat ylimmäksi, jolloin historia kertyy alapuolelle piiloon.

Maksajat

Maksajat -ikkunaan syötetään niiden henkilöiden tiedot, jotka maksa-vat huoneiston vastikkeita. Näitä voivat olla esimerkiksi huoneiston omistajat ja vuokralaiset. Painamalla F3 saat automaattisesti maksajan osoitteeksi taloyhtiön osoitteen lisättynä huoneistotunnuksella. Painamalla F4 saat automaattisesti ko. maksajan siirtymään Omistajat-ikkunaan ainoaksi omistajaksi ja Kertoimet-ikkunaan kaikkiin vuokrapaikkoihin.

Taloyhtiöt-ikkunan Tiedosto|Muokkaustoiminnot|Täydennä osoite -toiminnolla saat seurantajaksoon täydennettyä katuosoitteen ja paikan niille maksajille, joilla sellaista ei ole. Ohjelma olettaa ko. henkilöiden asuvan siinä huoneistossa, jossa he ovat Kertoimet-taulukkoon määriteltyinä. Jos henkilö asuu muualla, syötä osoite näppäimin.

Lisää vanha maksaja -painikkeella saat tuotua sellaisen maksajan, jon-ka olet aiemmin syöttänyt. Maksajat ovat nimen mukaisessa aakkos-järjestyksessä

Maksajat-ikkunassa

– on Siirry kenttään -valintamahdollisuus

– sarakkeiden leveydet tallentuvat

– ikkunan otsikkopalkissa näkyy minkä nimisen maksajan rivillä ollaan, mikä helpottaa syöttämistä, jos ikkunaa on kelattu oikealle päin siten, että Nimi-sarake ei näy.

IBAN+BIC muodostuu automaattisesti suomalaisen tilinumeromuodon perusteella ja toisinpäin. IBANin muunto suomalaiseksi tiliksi varmistaa, että IBAN alkaa kirjaimilla FI.

Omistajat

Omistajat -ikkunaan syötetään Maksaja-kenttään se ID-numero, joka on Maksajat -ikkunassa ko. omistajan nimen kohdalla. Näitä tietoja ohjelma käyttää mm. tulostaessaan talonkirjanotetta ja osakeluetteloa.

Omistusosuus merkitään joko jakoviivalla esim. ”1/2” taikka prosent-timerkillä ”50%”. Ohjelma huomauttaa tarvittaessa puuttuvasta % tai / -merkistä seurantajaksoa avattaessa, Omistajat-ikkunaan syötettäessä ja isännöitsijäntodistusta ja verolomake 102:ta tulostettaessa. Seurantajaksoon mentäessä ohjelma tarjoaa mahdollisuutta, että lisätään prosenttimerkki automaattisesti.

Kun klikkaat Omistajat-ikkunan aktiiviseksi, valitse ylhäältä valikosta Muokkaa|Lisää eteen, niin voit syöttää halutessasi uusimmat maksajat ylimmäksi, jolloin historia kertyy alapuolelle piiloon.